Lovasterápia

GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS TERÁPIÁS CÉLÚ LOVAGOLTATÁS

A gyógylovaglás felosztása

Hippoterápia Gyógypedagógiai lovagoltatás Fogyatékosok sportlovaglása
Szakterület Gyógyászat Pszichológiai-pedagógiai Sport Átmenet az általános sportba
Jármód Vezetett ló lépésben Lépés, ügetés, vágta vezetett lovon v. önállóan
Felszerelés Voltizsheveder Voltizsheveder v. nyereg
A terapeuták képzettsége Gyógytornász, lovasedzo, szomatopedagógus Gyógypedagógus, konduktor, pszichoterápiás szakember, tanár/nevelo, lovasedzo, terapeuta Testnevelo tanár, lovasedzo
Célcsoport Neurológiai, ortopédiai, traumatológiai betegek Pszichés zavarokban szenvedok, értelmi fogyatékosok, nehezen nevelheto/képezheto gyermekek
A terápia formája Egyéni kezelés Egyéni vagy csoportos foglalkozás
A fejlesztés súlypontja Neuro, szenzo, pszicho szociomotorikum
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE 1990. XXIV. évf. 3.

„A lovasterápia intézményhez kötött, orvosi indikáció alapján terápiás céllal alkalmazott, kezelés jellegu, egyéni vagy csoportos foglalkozás. Célja: a károsodás, sérülés, fogyatékosság ismeretében a ló és a lovaglás hatásainak felhasználása a minél gyorsabb, eredményesebb gyógyulás, képességfejlodés és rehabilitáció érdekében.

Három területet különböztetjük meg:

A. Hippoterápia
B. Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, valamint speciális fogathajtás
C. Parasport

A lovasterápia egyes ágai, területei egymástól élesen nem választhatók szét. A sérülés, károsodás, fogyatékosság fajtája, az egyéni képességek, az életkor és a lovaglás-lovagoltatás célja az, ami a folyamatban módszer és idobeni eltéréseket, hangsúlybeli eltolódásokat okoz.”

A. Hippoterápia

Foként az egészségügyben (esetleg a gyógypedagógia színterein) gyógytornászok, szomatopedagógusok által alkalmazott, kiegészíto egyéni terápiás eljárás a tartási és mozgási funkciók javítása, korrekciója érdekében. A sérült, károsodott, fogyatékos személy passzív és aktív részvételével, terápiás célú gyakorlatok végeztetésével, általában vezetett lovon, lépésben, hevederrel történik.

B. Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna

„A ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás hatásait felhasználva, fejleszto, nevelo célzatú, komplex hatást kiváltó egyéni vagy csoportos terápiás eljárás”
Területei: lovaglás, lovagoltatás, lovastorna, lovak ápolása, gondozása, tisztítása, felszerelése.
Gyógypedagógus, lovasterapeuta vezetésével zajlik a terápiás foglalkozás, melynek során a ló mindhárom jármódja alkalmazható: lépés, ügetés, vágta. Lóvezetési lehetoségek: száron vagy vezetoszáron vezetve, osztott száron, futószáron vezetve vagy/illetve önállóan lovagolva.
A foglalkozásokon használható: nyereg, speciális hevederek, voltizs heveder, egyéb speciális felszerelések, játékok, eszközök.

Speciális fogathajtás

„ Sérült, károsodott, fogyatékos személyek adaptált fogathajtása, amely általában lovasiskolákban, egyesületekben, egészségügyi vagy gyógypedagógiai intézményekben, terápiás központokban zajlik. Foleg azoknak az akadályozott embereknek ad lehetoséget a lovakkal való foglalkozásra, akik fizikai állapotuknál fogva lovagolni nem képesek. Ez az ága a lovasterápiának hazánkban még gyermekcipoben jár, de Angliában hasonló jelentoségu, mint a gyógypedagógiai lovaglás.” Ez a tevékenység lehetoséget ad sérült, károsodott embereknek arra, hogy bizonyos képességeiket, készségeiket fejlesszék, valamint lehetové teszik számukra a szabadido kellemes eltöltését, valamint bekapcsolódásukat a fogyatékosok sportjába. Speciálisan képzett lovas szakemberek, lovas edzok, fogathajtók és lovas terapeuták segítségével valósulhat meg a speciális fogathajtás.

C. Parasport

A parasport elnevezés alatt a ló és a lovas együttes felkészültségén alapuló, kondició növelo, sportszeru tevékenységek összességét értjük. Ennek területei a következok:

 • Rekreáció, szabadidos tevékenység (itt a szabadido hasznos eltöltése, az egészségi állapot- és kondíció megorzése, növelése a cél, speciálisan felkészített lovas szakemberek, lovas oktatók,-edzok, -terapeuták segítségével).
 • Versenysport, élsport (célja a hazai és a nemzetközi szintu versenyzés megteremtése speciális képzettséggel rendelkezo lovas edzok segítségével. Sérülés és fogyatékosság specifikus kategóriákban a nemzetközi szabályoknak megfeleloen).

A gyógypedagógiai lovaglás célja, feladata, alapelvei

Célja a tanulásban-, értelmileg akadályozott, autista, részképesség problémákkal küzdo, látás-, hallássérült, esetenként mozgássérült, magatartászavaros, hyperaktív, valamint beszédproblémákkal küzdo, esetleg inadaptált gyermekek és fiatalok fogyatékosság specifikus fejlesztése egyénileg vagy csoportosan a ló, a lovaglás, a lovardai tevékenységek és a környezet által.

Á ltalános cél: a fogyatékos, sérült, akadályozott emberek számára is nyitottá kell tenni az emberi élet hozzáférheto területeit, hogy minden lehetoséget felhasználva aktív résztvevoi lehessenek a társadalom életének.

Konkrét célok, feladatok:

 • A megelozés, a gyógyítás, a képességfejlesztés, a nevelés, valamint az életminoség javítása.
 • A fogyatékosságból eredo hátrányok csökkentése, kompenzációja.
 • A sérült vagy nem megfeleloen fejlett pszichés funkciók (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás)fejlesztése.
 • Motoros funkciók fejlesztése: nagy- és finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvált mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem-ritmusérzék fejlesztése.
 • Az érzelmi, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása.
 • A szocializáció elosegítése, a társadalomba való beilleszkedés hatékonyabbá tétele.
 • Az állattal, a társakkal, a környezettel való kapcsolatteremtés képességének
 • a kommunikációs készségek
 • a testtudat és a térérzékelés
 • a tér- és idobeli tájékozódás fejlesztése,
 • a szenzoros integráció tréningje,
 • önállóságra való nevelés,
 • fegyelem, kitartás, céltudatosság, felelosségérzet, kötelességtudat kialakítása,
 • a bátorság, a gyorsaság, az ügyesség, az eronlét növelése,
 • segítségadás, önzetlenség, a szeretet, a tapintat megtapasztalása,
 • sikerélmények elérése, örömszerzés,
 • a szabadido kellemes és hasznos eltöltése,
 • új ismeretek szerzése a lóról, a ló környezetérol, életmódjáról, gondozási körülményeirol,
 • a személyiség fejlesztése, önmagunk megismerése.

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás/lovastorna számos olyan elemet tartalmaz, mely lehetové teszi a sérült lovasok komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz, hanem egy aktív cselekvo társ.

Feltételek, melyek során a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna valóban terápia lesz

1. A lovas károsodásának, fogyatékosságának pontos ismerete
2. A lovas egészségi állapotának felmérése és a terápia meghatározása
3. A ló ismerete
4. A lovaglás tanításának elméleti és gyakorlati ismeretei (a lovas szakembernek alapveto, a gyógypedagógus terapeutának is legalább alapszinten ismernie kell)
5. Speciális módszertan
6. Személyi feltételei

– Team: a mindennapi munkában résztvevo lovas terapeuta, a segítok, a lóvezetok, a lovas szakember (Lovasterápiás Segíto Tanúsítvány, Terápiás-ló Kiképzo Tanúsítvány)
az orvos, gyógytornász, gyógytestnevelo, a pszichológus szaktudásával, tanácsaival, javaslataival segítve,
a helyi Nevelési Tanácsadó, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértoi Bizottság, a Fiatalkorúak Gyermek Ideggondozó Intézete, Magyar Lovasterápia Szövetség.

Lovas terapeuta: gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna oktatói tanúsítvánnyal rendelkezik, melyet az MLTSZ által szervezett akkreditált pedagógus továbbképzési program keretében szerzett meg.
Egy személyben felel a lovakért és az egész csoport munkájáért. Ismernie kell a leendo lovas sérülések, fogyatékosságának típusát, károsodásának mértékét, fizikai állapotát, terhelhetoségét. Feladata az elozetes felmérések, vizsgálatok elvégzése a terápiás munka megkezdése elott, s a szükséges nyilatkozatok, orvosi javaslatok beszerzése. (Ha szükséges, konzultáljon a megfelelo szakemberekkel is: orvos, szomatopedagógus, gyógytornász, pszichológus, stb.) Az elozetes vizsgálatok, tapasztalatok alapján a meghatározott célokat figyelembe véve egyéni fejlesztési tervet készít a terápiában résztvevo gyerekek számára (fejlesztési területek, módszerek, speciális eszközök felszerelések). Folyamatosan figyelemmel kíséri a lovasok fejlodését, idoszakos felméréseket végez és konzultál a többi szakemberrel (elért eredmények, felmerülo problémák, kijelölt célok és terv módosítása). Feladata a pontos dokumentáció készítése. Felelos a lovasok fejlodéséért, jó közérzetéért és biztonságáért. Felel a segítok fejlodéséért és képzésükért. Felelos azért, hogy a lovak alkalmasak legyenek a feladatra, megfelelo kondícióval és kiképzettséggel rendelkezzenek, valamint felszereltségük kifogástalan állapotú legyen. Gondoskodik a biztonságos fel- és leszállásról. Biztosítja a lovaglásra használt terület jó állapotát és azt, hogy mentes legyen a különbözo zavaró tényezoktol.
A segítok: belso (lovagoltatási) és külso (felügyeleti) munkában vesznek részt a feladatok megosztása és szükségessége alapján. Célszeru elvégezniük az MLTSZ által szervezett Lovasterápiás Segíto Tanúsítványt adó tanfolyamot, hogy szakszeruen tudjanak dolgozni a terápiás foglalkozásokon.
Feladatuk a foglalkozás megkezdése elott a lovaglási hely biztosítása, ha szükséges pályaépítés, az eszközök, játékok elokészítése, a terápiára érkezo gyermekek fogadása, felügyelése a várakozási ido alatt, a lovaglás elotti lóápolásnál és a felszerelések elokészítésénél segítséget nyújtani a lovasoknak, ellenorizni a lovas öltözékét a lóra szállás elott, segíteni a lovasokat a lóra szállásban, a játékok feladásában-elvételében, a terapeuta utasításainak, kéréseinek magyarázata. E mellett a várakozó gyermekek felügyelete, a velük való felkészülés, bemelegítés, a lovastorna elemeinek gyakorlása mulovon. Elengedhetetlen, hogy ismerjék a lovakat, a sérült lovast, annak problémáit, a fejlesztés célját és feladatait, hogy megfeleloen tudjanak együtt dolgozni a terapeutával. Segíteniük kell a leszállásnál, majd elkísérik a gyermeket a lovaglási helyrol. Ezután a lovast segíteni kell a mosdó, a toalett használatában, az öltözködésben, a lovak munka utáni leszerelésében, eszközök elrakásában, lovak ápolásában. A foglalkozás végén a tapasztalatokat, észrevételeket összegezni kell.
A ló vezetoje: lehet a lovas szakember, vagy egy olyan segíto a teambol, akinek gyakorlata van a lovakkal való munkában. Felelos a ló lépéshosszának ellenorzéséért, tartásáért. Figyelmeztetnie kell a lovast, ha irányváltás, indulás vagy megállás, terep felszínének változása, ló lépésének irama, a lovak követési távolsága az elotte haladóhoz képest megváltozik. Felel a ló megfelelo felszereléséért, a szerszámok jó állapotáért, tisztaságáért.

7. Tárgyi feltételek
A lovaglási hely (száraz, sík, zavaró körülményektol mentes, védett hely, 20 x 40 m locsolható füves terület, mely alkalmas a vágtamunkához és az ugrásokhoz is – fedett terület célszeru, a szabadban való lovaglás mindig bekerített helyen, karámban történjék. A gyógypedagógiai voltizsáláshoz elegendo egy 20 x 20 méteres futószáras környi hely. Szükséges még, hogy a közelben legyen mosdó, toalett, öltözo, zuhanyzó, piheno- és várakozóhely, amit a mozgássérült lovasok is akadálytalanul igénybe vehetnek. Fontos szempont, hogy az istálló, annak környéke, valamint a lovaglási hely tiszta, ápolt legyen.)
A lovagláshoz szükséges állandó eszközök és felszerelések (kantárak, nyergek, izzasztók, kikötoszár, esetleg speciális eszközök, felszálló dobogó, rámpa) a ló speciális felszerelései (szivacs, nyakszíj, kapaszkodók, vezetoszárak, nyergek és nyeregpárna, -alátét, kengyel, heveder, pálcák).

8. Terápiára alkalmas lovak
(élelemmel, vízzel, hellyel való ellátása, lábak, paták, fogak rendszeres ellenorzése, féregtelenítés, állatorvosi kezelés, lószállítás, biztosítás, szponzor)

A terápiás munka tervezésének feltételei

Orvosi javaslat, szüloi nyilatkozat, baleset-tanulóbiztosítás, a lovas felmérése a lovaglás kezdetén, fejlesztési terv, idoszakos felmérések (3 hó után) korrekció.

A terápiás foglalkozások általános felépítése
(A lovas fogyatékossága és a fejlesztés célja határozza meg)

Megérkezés a lovardába, vagy várakozás a kijelölt helyen a szabadban. Lóápolás, szerszámozás (közremuködés, mindig felügyelettel, ellenorzés mellett). A lovas és a ló bemelegítése (Pl. tányérhintán, ugráló-, füles labdán, gumiasztalon vagy csoportosan). Felszállás, egyéni vagy páros voltige (lovastorna) elemek, játék, relaxáció, levezetés, leszállás. A ló leszerelése, ápolása, etetése. Az óra értékelése, tapasztalatok összefoglalása.
A csoportos lovaglás lehetoségei: lovaglás nyitott rendben (haladó lovasok, homogén csoportokban – elozetes útmutatás alapján önállóan végzett feladatok), közös munka (egy-egy gyakorlat bemutatása) osztályban lovaglás.

A terápiás lovaglás fogyatékosságspecifikus módszertana

1. A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás értelmi fogyatékos (tanulásban-, értelmileg akadályozott, speciális nevelési igényuek) érzékszervi, beszédfogyatékos, viselkedészavaros, részképességproblémás, pszichomotoros zavarokkal és pszichoszomatikus betegségekkel küzdo gyermekek, fiatalok részére ajánlott.
2. Elmegyógyászati kórképek közül:
– Az autizmus és az autisztikus viselkedészavarok jeleit mutató személyek számára a lovasterápia, mint a kontaktus kialakításának eszköze különösképpen ajánlott.
– Depressziós kórképek esetén.
– Mindenféle eredetu viselkedészavar, magatartászavar esetén. Hipermotilis egyének számára kifejezetten jótékony hatású a lovasterápia.

3. Ortopédiai elváltozások
– Tartásrendellenességek, a gerinc deformitásai.
– Az alsó és felso végtag csont és izületi elváltozásai, deformitásai.
– Veleszületett vagy szerzett végtaghiányok.

4. Központi idegrendszeri eredetu mozgászavarok
– Spasztikus izomzat vagy hipotónia esetén (fokozott vagy csökkent izomtónus)
– Hiperkinetikus- hipotóniás vagy – hipertóniás tünetegyüttesnél (athetosis, ataxia, tumor-, korai agykárosodás (CP), gerincveloi sérülések, myopathiák egyes esetei, fejlodési idegrendszeri megbetegedések, poszttraumális gyulladás utáni vagy degeneratív idegrendszeri megbetegedések, epilepszia).

ELLENJAVALLATOK:
– gyulladásos eredetu csontizületi elváltozás aktív fázisa
– kezeletlen decubitus (felfekvés)
– gerinc fiziológiás görbületeinek elcsontosodott, fixált elváltozásai
– DOWN-szindrómások (nálunk minden növendék csigolyaröntgenje negatív)
– csípoizületi elváltozások
– osteogenesis imperfecta vagy egyéb betegség miatti csonttörésre való hajlam
– gyakran eloforduló epilepsziás rohamok esetén
– retina leválás
– egyéb problémák

Intézményünkben 1999. szeptemberétol kezdodtek pedagógiai, pszichológiai, terápiás céllal alkalmazott foglalkozások a ló segítségével. Hatásait preventív, terápiás és sportolási céllal egyaránt felhasználjuk. Az óvodások, az alsós évfolyamok teljes létszámmal (1-4. osztályok) részt vesznek a foglalkozásokon. Az idosebb növendékeink (5-13. osztályig) orvosi és osztályfonöki javaslattal, szüloi engedéllyel, a védonoi szurovizsgálaton és az izomteszten – tehát egy alapállapotmérésen átesve kerülnek a foglalkozásra.
A foglalkozások a tanórák rendjébe beépítve biztosítják a segítséget. A ló mindhárom jármódjában, szorén, voltigehevederrel és nyeregben egyaránt dolgozhatnak a gyermekek, természetesen mindig szem elott tartva az egyéni fejlettséget és a terápiás célt. A segédeszközök széles tárát használva próbáljuk enyhíteni a tanulási, kommunikációs, viselkedési és pszichés zavarokat, az egyensúly- és tartásproblémákat, a különbözo károsodásokat. A ló kedves, elfogadó személyiségénél fogva a kapcsolatteremtésre, a kommunikációra, a szociális készségekre hat. A változásokat kb. 3 havonta írásban rögzítjük és a fejlesztési programot ennek megfeleloen korrigáljuk. Az eronlét fokozódása, az edzettség növekedése a szabad levegon, a ritmusérzék javulása, a testtudat, tér- és helyzetértékelés fejlodését nem mérjük, csak a terápiás lovaglás helyzeteinek és formáinak tartalmát rögzítjük évi kétszer (lovas terapeuta, gyógytestnevelo). Ehhez a DANILÓ SE. MUNKACSOPORTJA: TERÁPIÁS CÉLÚ LOVAGOLTATÁS ÉS ÍJÁSZAT (BP.-ÜLLO, DÓRA-MAJOR, 1995.) c. kiadvány táblázatát használtuk fel változtatás nélkül.
Felhasznált kiadványok, melyekre építve zajlanak a foglalkozások: LOVASTERÁPIA – Gondolatok és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna témakörébol 2002. és Dr. Büki György – Györgypál Zoltánné – Katona Eniko – Rétháti Györgyi: Lovasterápia Hippoterápia (Unicornis Egészségforrás Alapítvány 2002.) c. könyvek.

Forrás: http://gyogypedhomok.atw.hu/GYOGYLOVAG.HTML